fbpx

Please update your browser to the latest version in order to view our website.

Izvēlne

Distances līgums

SIA “Kebbe IT Latvia”

Reģ. Nr.: 45403039454

Juridiskā adrese: “Briedēni”, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855

Faktiskā adrese: Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201

Tālr.: (+371) 25379237

E-pasts: info@kebbeit.lv

 

Iegādājoties SIA “Kebbe IT Latvia” izstrādāto tiešsaistes kursu “Veidojam internetveikalu kopā”, starp pircēju un SIA “Kebbe IT Latvia” stājas spēkā distances līgums.

 

DISTANCES LĪGUMS

 

Distances līgums (turpmāk tekstā Līgums), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp:

 

(1) Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kebbe IT Latvia”, reģ. Nr.: 45403039454; juridiskā adrese: “Briedēni”, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855 (turpmāk tekstā Pārdevējs) un

 

(2) fizisku vai juridisku personu (turpmāk tekstā Pircējs), kas Pārdevēja mājaslapā https://kebbeit.lv iegādājas Pārdevēja tiešsaistes kursu “Veidojam internetveikalu kopā” (turpmāk tekstā Kurss).

 

Pircējs, iegādājoties Kursu, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem:

 • KURSA APRAKSTS
   1. Kursa saturu izstrādājusi un Kursu piedāvā sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Kebbe IT Latvia”.
   2. Ar informāciju par Kursu (tai skaitā Kursa aprakstu, cenu) Pircējam ir iespēja iepazīties Pārdevēja mājaslapas https://kebbeit.lv sadaļā “Online kursi” (https://kebbeit.lv/akademija/online-kursi).
   3. Pēc pieteikuma nosūtīšanas, apmaksas veikšanas un Pārdevēja apstiprinājuma e-pasta saņemšanas Kurss Pircējam pieejams platformā “Teachable” vienu kalendāro gadu no Kursa sākuma datuma – 2021. gada 26.aprīļa.
   4. Kursam Pircējs var piekļūt vietnē https://akademija.kebbeit.lv, izmantojot Pārdevēja sagatavotos un Pircējam 2021. gada 26. aprīlī nosūtītos pieejas datus (lietotājvārds un parole).
   5. Pārdevēja izstrādātais un piedāvātais Kurss ir Pārdevēja intelektuālais īpašums un tā saturu aizsargā autortiesības.
   6. Ir kategoriski aizliegts izmantot Pārdevējam piederošo intelektuālo īpašumu, jebkādā veidā to kopējot, publicējot, publiskojot vai pārsūtot bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas.
   7. Jebkura Līguma noteikumos nosauktā un Pārdevēja mājaslapas https://kebbeit.lv sadaļā “Online kursi” (https://kebbeit.lv/akademija/online-kursi), un vietnē https://akademija.kebbeit.lv publicētā satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta. Atkarībā no tiesību pārkāpuma rakstura un sekām pārkāpējs tiks saukts pie atbildības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
   8. Cena par Kursu norādīta Pārdevēja mājaslapas https://kebbeit.lv sadaļā “Online kursi” (https://kebbeit.lv/akademija/online-kursi), kā arī tiek iekļauta Pircējam elektroniski izsūtītajā rēķinā.
   9. Kursa cenā iekļauts PVN 21% apmērā.
   10. Pārdevējs patur tiesības mainīt Kursa cenu Pārdevēja mājaslapā https://kebbeit.lv. Attiecībā uz Pircēju spēkā ir pieteikuma noformēšanas un Kursa iegādes brīdī esošā Kursa cena.
   11. Kurss ilgst 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas no 2021. gada 26. aprīļa  līdz 2021. Gada 1. jūlijam. 
   12. Apstiprināts Kursa dalībnieks katru nedēļu vietnē https://akademija.kebbeit.lv saņem lekcijas par dažādiem tematiem. Lekcijas iespējams noskatīties jebkurā Kursa dalībniekam ērtā laikā un vietā vienu kalendāro gadu no 2021. gada 26. aprīļa.   
   13. Periodā no 2021. gada 26. aprīļa  līdz 2021. gada 1. jūlijam  notiekošajam Kursam var pieteikties ierobežots skaits dalībnieku. Dalībnieku skaitu nosaka Pārdevējs. Kad Pārdevējs ir nokomplektējis Kursa dalībnieku grupu, Pārdevēja mājaslapas https://kebbeit.lv sadaļā “Online kursi” (https://kebbeit.lv/akademija/online-kursi) tiek paziņots par iespēju pieteikties Kursam pēc 2021. gada 26. aprīļa (precīzāku informāciju par Kursa saturu, cenu, darbības laiku Pārdevējs ievieto mājaslapas https://kebbeit.lv iepriekš minētajā sadaļā).
   14. Papildus lekciju materiāliem Pircējs pieteikumā norādītajā e-pastā saņem arī uzaicinājumu pievienoties Pārdevēja izveidotā un uzturētā sociālā tīkla Facebook slēgtajā grupā. Facebook grupā visiem Kursa dalībniekiem ir iespēja izveidot un iesaistīties diskusijās, lūgt padomus citiem Kursa dalībniekiem vai Pārdevējam, kā arī iesūtīt Pārdevējam neskaidros jautājumus. Vienu reizi nedēļā Pārdevējs grupā organizē tiešsaistes vebināru, kura laikā atbild uz Kursa dalībnieku iesniegtajiem jautājumiem un informē par citām aktualitātēm attiecībā uz Kursu.
 • KURSA IEGĀDE UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
  1. Lai iegādātos Kursu, kļūtu par pilntiesīgu Kursa dalībnieku, saņemtu Pārdevēja apstiprinājumu un vietnes https://akademija.kebbeit.lv pieejas datus, Pircējam jāveic sekojošas darbības:
   1. Jāaizpilda Pārdevēja mājaslapas https://kebbeit.lv sadaļā “Online kursi” (https://kebbeit.lv/akademija/online-kursi) pieejamā elektroniskā pieteikuma forma. Lai nosūtītu pieteikumu dalībai Kursā, Pircējam jānorāda tāda informācija kā vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis, kas nepieciešama Pircēja identificēšanai, apstiprinājuma e-pasta un rēķina nosūtīšanai un saziņai, lai pārbaudītu norādīto datu pareizību un neskaidrību gadījumā, ja tādas radušās. Pircēja sniegtā informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.
   2. Pieteikumā norādītajā e-pastā jāsaņem apstiprinājums par pieteikumu Kursā. Par veiksmīgi aizpildītu un saņemtu pieteikumu Pircējam uz norādīto e-pasta adresi tiks izsūtīts automātiski sagatavots apstiprinājuma e-pasts. Ja Pircējs 30 minūšu laikā no pieteikuma aizpildīšanas brīža nav saņēmis apstiprinājumu par pieteikumu, lūgums sazināties ar Pārdevēju, zvanot uz tālr. (+371) 25379237 vai rakstot uz info@kebbeit.lv!

 

 1. 2021. gada 26. aprīlī  uz pieteikumā norādīto e-pastu jāsaņem Pārdevēja sagatavots un izsūtīts e-pasta paziņojums par vietnes https://akademija.kebbeit.lv pieejas datiem (lietotājvārdu un paroli).
 2. Par katru iegādātu kursu Pircējs iegūst tikai vienu vietnes https://akademija.kebbeit.lv  pieeju (lietotājvārdu un paroli). 
 • ATTEIKUMA TIESĪBAS
   1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no gala apstiprinājuma e-pasta saņemšanas brīža. (skat. Līguma 2. nodaļu)
   2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no nākamās dienas pēc gala apstiprinājuma e-pasta saņemšanas.
   3. Pircēja atteikuma iemeslam ir jābūt pamatotam. Atteikums tiek pieņemts tikai tādā gadījumā, ja Pārdevēja mājaslapas https://kebbeit.lv sadaļā “Online kursi” (https://kebbeit.lv/akademija/online-kursi) par Kursu ievietotā informācija neatbilst reālajam Kursa saturam, kas apstiprinātam Kursa dalībniekam pieejams vietnē https://akademija.kebbeit.lv, vai gadījumos, ja, pēc Pircēja domām, Pārdevējs pārkāpj Līgumā minētos noteikumus.
   4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāsagatavo iesniegums par atteikumu un jānosūta tas uz Pārdevēja e-pastu info@kebbeit.lv. Iesniegumā jāiekļauj tāda informācija kā iesnieguma saņēmējs (Pārdevēja rekvizīti, kas pieejami Līguma ievadā), paziņojums par vēlēšanos atteikties no Kursa un atteikuma pamatojums, iesnieguma datums, Pircēja vārds, uzvārds, bankas konta nr., Pircēja paraksts un tā atšifrējums. Iesniegums par atteikumu uzskatāms kā saņemts brīdī, kad tas ienācis Pārdevēja e-pastā.
   5. Ja Pircējs izmanto Līguma 3.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības un Pircēja atteikuma iemesls ir pamatots, Pārdevējs atmaksā Pircējam pilnu summu par iegādātajiem Kursiem.
   6. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības vēlāk nekā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no gala apstiprinājuma e-pasta saņemšanas brīža, Pārdevējs neveic naudas atmaksu par iegādātajiem Kursiem.
 • KURSU SAMAKSAS ATMAKSAS KĀRTĪBA

Ja Pircējs atkāpjas no Līguma un saskaņā ar Līguma 3. nodaļā iekļauto punktu noteikumiem viņam ir tiesības saņemt par Kursu veikto samaksu, Pārdevējs uz Pircēja iesniegumā norādīto bankas kontu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža veic naudas atmaksu par pilnu Kursa iegādes summu.

 • PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
   1. Pircēja pienākums ir iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz Kursa iegādi un par kuriem tiek prasīta Pircēja piekrišana. Visi noteikumi ir pieejami Pārdevēja mājaslapas https://kebbeit.lv sadaļā “Online kursi” (https://kebbeit.lv/akademija/online-kursi). Pircēja pienākums ir uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu.
   2. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no Līguma slēdzējpusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.
   3. Pircēja pienākums ir veikt samaksu par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem. (Skat. Līguma 2. nodaļu)
   4. Pircējam, iegūstot apstiprināta Kursa dalībnieka statusu, ir tiesības piekļūt iegādātajam Kursam vietnē https://akademija.kebbeit.lv, izmantojot Pārdevēja sagatavotos un Pircējam e-pastā nosūtītos pieejas datus, jebkurā laikā no jebkuras vietas vienu kalendāro gadu no Kursa sākuma datuma – 2021. gada 26. aprīļa.
 • PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
   1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam augstas kvalitātes Kursa saturu.
   2. Pārdevējs apņemas ievērot un izpildīt Līgumā minētos nosacījumus un termiņus.
   3. Pārdevējs apņemas Pircēja mājaslapas https://kebbeit.lv sadaļā “Online kursi” (https://kebbeit.lv/akademija/online-kursi) pieejamā pieteikuma aizpildīšanas brīdī norādīto personīgo informāciju izmantot Pircēja identificēšanai, apstiprinājuma e-pasta un rēķina nosūtīšanai un saziņai, lai pārbaudītu norādīto datu pareizību un neskaidrību gadījumā, ja tādas radušās, kā arī grāmatvedības nolūkiem (rēķina sagatavošanai). Pircēja sniegtā informācija netiek izmantota cita veida datu apstrādē, kā arī netiek nodota trešajām personām komerciālos nolūkos.
   4. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji mainīt Līguma saturu, Kursa saturu un cenu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi Pārdevēja mājaslapas https://kebbeit.lv sadaļā “Online kursi” (https://kebbeit.lv/akademija/online-kursi). Attiecībā uz Pircēju spēkā ir pieteikuma aizpildīšanas brīdī esošā Līguma noteikumi, Kursa saturs un cenas.
 • STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, skar Līgumu, Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risinātas sarunu ceļā vai gadījumā, ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 • LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
  1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs uz Pircēja pieteikumā norādīto e-pasta adresi nosūtījis gala apstiprinājuma e-pastu par Kursa iegādi un saņemtu Kursa apmaksu, un apstiprinātu dalību Kursā. (Skat. Līguma 2. nodaļu)
  2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr Līguma slēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru jeb līdz Kursa beigu termiņam – 2021. gada 1. jūlijam  ieskaitot.