fbpx

Distances līgums

SIA “Kebbe IT Latvia”

Reģ. Nr.: 45403039454

Juridiskā adrese: “Briedēni”, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855

Faktiskā adrese: Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201

Tālr.: (+371) 25379237

E-pasts: info@kebbeit.lv

 

Iegādājoties SIA “Kebbe IT Latvia” izstrādātos pakalpojumus, starp pircēju un SIA “Kebbe IT Latvia” stājas spēkā distances līgums.

 

DISTANCES LĪGUMS

 

Distances līgums (turpmāk tekstā Līgums), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp:

 

(1) Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kebbe IT Latvia”, reģ. Nr.: 45403039454; juridiskā adrese: “Briedēni”, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855 (turpmāk tekstā Pārdevējs) un

 

(2) fizisku vai juridisku personu (turpmāk tekstā Pircējs), kas Pārdevēja mājaslapā https://kebbeit.lv iegādājas Pārdevēja Pakalpojumu.

 

Pircējs, iegādājoties Pakalpojumu, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem:

  1. Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un lietotāju, kas iepērkas E-veikalā. Papildus šiem noteikumiem Pušu tiesiskās attiecības nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

1.2. Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pakalpojumu pieejamību personām no  atsevišķām ģeogrāfiskajām atrašanās vietām, kā arī gadījumos,  kad Pakalpojumu pārdošana vai pakalpojumu sniegšana var būt normatīvo aktu pārkāpums šādas personas atrašanās valsts jurisdikcijā.

1.3.. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties Pakalpojumu E-veikalā gan kā Reģistrētam lietotājam, gan kā nereģistrētam lietotājam.

1.4. Reģistrējoties E-veikalā un/vai piekrītot Līguma noteikumiem, Pircējs vienlaikus apstiprina, ka viņam ir tiesības vai atbilstošs pilnvarojums noslēgt darījumu.

1.5. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs noformē un apstiprina  Pasūtījumu, un Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto Pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi Pasūtījuma apstiprinājumu. Īpašuma tiesības uz Pakalpojumi pāriet Pircējam ar Preces un Rēķina-pavadzīmes saņemšanas brīdi.

1.6. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Pakalpojumu E-veikalā, ja nav iepazinies ar Līgumu vai nepiekrīt Līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja Pircējs noformē un apstiprina Pasūtījumu, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Līgumu un apņemas to ievērot.

2. IEGĀDE UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1.  Pirkuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķināšanās veidiem, veicot       bezskaidras naudas pārskaitījumu:

   2.1.1. ar internetbankas palīdzību. Ar kredītiestāžu sarakstu var iepazīties E-veikala sadaļā Apmaksas veidi;

    2.1.2. ar Maestro, Visa un/vai MasterCard norēķinu karti;

 2.1.3. ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot Pārdevēja elektroniski nosūtīto Rēķinu-pavadzīmi vai izrakstīto Ikmēneša rēķinu saskaņā ar Maksājuma grafiku.

2.2. Pircējam par pasūtītajām Pakalpojumu ir jāsamaksā ne vēlāk kā 10(desmit) darba dienu laikā kopš Pasūtījuma apstiprinājuma un Rēķina-pavadzīmes saņemšanas. Ja Pircējs 10 (desmit) darba dienu laikā neapmaksā Rēķinu-pavadzīmi, automātiski tiek nosūtīts atgādinājums uz Lietotāja kontā norādīto e-pastu.

2.3. Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, obligāti ir jānorāda Pasūtījuma numurs, kurš ir uzrādīts Rēķinā-pavadzīmē.

2.4. Līgumā noteiktie maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad Pārdevējs ir saņēmis Rēķinā-pavadzīmē/Ikmēneša rēķinā norādīto summu savā norēķinu kontā kredītiestādē.

 

3. ATTEIKUMA TIESĪBAS

3.1. Pircējs nevar atteikties no pilnībā sniegta Pakalpojuma – ja Pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā

   3.1.1. ir uzsākta ar skaidru Pircēju piekrišanu un pārdevējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu

3.2. Pircējs var atteikties no Pakalpojuma, kura sniegšana nav pabeigta – ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā:

    3.2.1. ir uzsākta ar skaidru Pircēja piekrišanu

3.3. Pircējam ir jāmaksā proporcionāla maksa par atteikuma tiesību laikā saņemto Pakalpojumu.

3.4. Patērētājs nevar atteikties no digitālā satura, kura piegāde ir uzsākta – ja digitālā satura piegāde atteikuma tiesību termiņā: 

                         3.4.1. ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu un pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu

3.5. Patērētājs var atteikties no digitālā satura, kura piegāde nav uzsākta

4.  Pircēja personas datu apstrāde

4.1. Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus Pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

4.2. Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, atsakoties no e-pastu saņemšanas, norādot to jebkura e-pasta apakšā.

  1. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.Pircēja pienākums ir iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz Pakalpojumiem, kurus Pircējs iegādājas

5.2. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no Līguma slēdzējpusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.

5.3. Pircēja pienākums ir veikt samaksu par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem. (Skat. Līguma 2. nodaļu)

5.4.Pircējam, veiksmīgi apmaksājot rēķinu ir tiesības saņemt Pakalpojumu, par ko ir veikta apmaksa

  1. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1.Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam augstas kvalitātes Pakalpojuma sniegšanu.

6.2.Pārdevējs apņemas ievērot un izpildīt Līgumā minētos nosacījumus un termiņus.

6.3. Pārdevējs apņemas sazināties ar Pircēju un brīdināt par gaidāmiem sarežģījumiem vajadzības gadījumā.

6.4. Pārdevējs apņemas sniegt pakalpojumu pēc iespējas ātrāk un brīdināt pircēju, ja pakalpojuma sniegšanas laiks var tikt pagarināts. 

 

  1. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, skar Līgumu, Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risinātas sarunu ceļā vai gadījumā, ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.